โš™๏ธConfiguration

Default config is:

<?php

return [

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Middleware list for web routes
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | You can pass any middleware for routes, by default it's just [web] group
  | of middleware.
  |
  */
  'middlewares' => [
    'web',
//    'auth'
  ],

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Route prefix
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Prefix for gui routes. By default url is [/~artisan-gui].
  | For your wish you can set it for example 'my-'. So url will be [/my-artisan-gui].
  |
  | Why tilda? It's selected for prevent route names correlation.
  |
  */
  'prefix' => '~',

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Home url
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Where to go when [home] button is pressed
  |
  */
  'home' => '/',

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Only on local
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Flag that preventing showing commands if environment is on production
  |
  */
  'local' => true,

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | List of commands
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | List of all default commands that has end of execution. Commands like
  | [serve] not supported in case of server side behavior of php.
  | Keys means group. You can shuffle commands as you wish and add your own.
  |
  */
  'commands' => [
    // ...
  ]

];

and now clear cache

php artisan optimize:clear

Last updated